5-FLUOROURACILE HYDROXYDE DE SODIUM EXPRIME EN 5-FLUOROURACILE

3 Médicaments de la DCI '5-FLUOROURACILE HYDROXYDE DE SODIUM EXPRIME EN 5-FLUOROURACILE'

5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML SOL INJ B/01 FL de 10 ML -1.00
5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML SOL INJ B/01 FL de 20 ML -1.00
5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML SOL INJ B/05 Amp. de 5 ML -1.00